Energy House Solutions

rzetelna-firma-logo

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  Celem programu jest walka ze smogiem oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez dofinansowanie i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopłaty mają też pomóc w wymianie starych źródeł ogrzewania.

Na co można dostać dotację?

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest efektywne zarządzanie energią poprzez dofinansowanie do przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Efektywne zarządzanie energią odbywa się za pomocą między innymi:

 • Dofinansowania do pieców i kotłów– chodzi o wymianę tych starych, na nowoczesne i spełniające najwyższe normy.
 • Dotacji na ocieplenie domu– odpowiednia izolacja nie pozwala na przenikanie ciepła na zewnątrz i zapobiega marnowaniu energii, tym samym obniża rachunki za prąd.
 • Dotacji do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej– dzięki temu i odpowiedniemu ociepleniu można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie o nawet 40%.
 • Dopłat na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Możesz skorzystać Programu, jeśli:

 1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:
  • domu jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. masz:
 • roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu) lub
 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
 • 1 894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
 • 2 651 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu), lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
  • 1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam(a), lub
 • masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek),

wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz starać się o:

 • podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu)
 • podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód roczny nie jest wyższy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu)
 • najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie jest większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu).

Kiedy zostanie wypłacona dotacja?

Program „Czyste Powietrze” zakłada, że wypłata dofinansowania może być zrealizowana albo na zakończenie realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej elementów. Przy wyborze rozwiązania prefinansowania właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację otrzymają wypłatę środków jeszcze przed rozpoczęciem remontu, do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Takie rozwiązanie kierowane jest do beneficjentów 2) i 3) Części Programu.

W jaki sposób można zgłaszać sprawy serwisowe?

Zgłoszenia dotyczące spraw technicznych przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: bok@energyhousesolutions.pl Klient ma nadawany indywidualny numer sprawy oraz otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Biuro Obsługi Klienta.

Gdzie można kierować pytania dotyczące terminu montażu?

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu montażu prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: (22) 100 57 75.

Gdzie można kierować pytania dotyczące kwestii technicznych?

Sprawy techniczne prosimy kierować telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 100 57 75 bądź drogą elektroniczną na adres: bok@energyhousesolutions.pl

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w Polsce, zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wnioskodawcy.
 2. Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności, współwłasności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na którą skierowana jest inwestycja.
 3. Dokument potwierdzający status osoby fizycznej lub prawnej (np. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna.
 4. Aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, jeśli jest wymagany.
 5. Certyfikat energetyczny budynku przed modernizacją.
 6. Wypełniony formularz wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej odpowiedniego funduszu lub instytucji zarządzającej programem.
 7. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów programowych, takie jak umowa z wykonawcą, projekt techniczny modernizacji, zgoda współwłaścicieli budynku, jeśli dotyczy.
 8. Dokumenty finansowe, takie jak zaświadczenia o dochodach, deklaracje podatkowe, informacje o zatrudnieniu itp., które mogą być wymagane w zależności od rodzaju wsparcia finansowego.

Warto pamiętać, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od konkretnego rodzaju wsparcia w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dlatego ważne jest zapoznanie się z instrukcjami i wytycznymi funduszu lub instytucji zarządzającej programem oraz skonsultowanie się z nimi w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Aby złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w Polsce, zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

 1. Formularz wniosku – należy wypełnić oficjalny formularz wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub innego odpowiedniego funduszu lub instytucji zarządzającej programem.
 2. Dokument tożsamości – należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości – może być wymagany akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, na którą skierowana jest inwestycja.
 4. Certyfikat energetyczny budynku przed modernizacją – należy dołączyć aktualny certyfikat energetyczny budynku przed planowanymi pracami modernizacyjnymi.
 5. Dokumenty potwierdzające kosztorys – należy dostarczyć kosztorys prac związanych z modernizacją budynku, wystawiony przez wykonawcę lub firmę specjalizującą się w tego rodzaju pracach.
 6. Inne dokumenty wymagane przez fundusz lub instytucję zarządzającą programem – mogą to być np. umowa z wykonawcą, oświadczenia o spełnieniu kryteriów programowych, zgody współwłaścicieli budynku, umowy o dofinansowanie itp.

Ważne jest, aby zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi programu „Czyste Powietrze” oraz instrukcjami funduszu lub instytucji zarządzającej programem, do którego składa się wniosek. Tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku.

W programie „Czyste Powietrze” w Polsce są dostępne różne formy wsparcia i dotacji, które mogą być przyznawane na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej i jakości powietrza w budynkach. Oto kilka przykładów dotacji dostępnych w ramach programu:

 1. Dotacje na termomodernizację – obejmują one wsparcie finansowe na prace modernizacyjne mające na celu poprawę izolacji termicznej budynku, takie jak ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja dachu itp.
 2. Dotacje na wymianę źródeł ciepła – dostępne są dotacje na zakup i montaż nowoczesnych, energooszczędnych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, piece na biomasę czy kotły kondensacyjne.
 3. Dotacje na instalację OZE (odnawialne źródła energii) – program „Czyste Powietrze” oferuje wsparcie finansowe na instalację systemów wykorzystujących OZE, takich jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy instalacje solarno-geotermalne.
 4. Dotacje na rekuperację – dotacje są dostępne na instalację systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej budynków.
 5. Dotacje na usuwanie starych pieców – program „Czyste Powietrze” zachęca do wymiany starych, nie ekologicznych pieców na nowoczesne i bardziej przyjazne środowisku rozwiązania, oferując dotacje na koszty związane z demontażem i wymianą pieca.

Wysokość dotacji oraz warunki ich przyznawania mogą się różnić w zależności od rodzaju inwestycji oraz aktualnych zasad programu. Ważne jest dokładne zapoznanie się z informacjami udostępnionymi przez fundusz lub instytucję zarządzającą programem „Czyste Powietrze” w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych dotacji i warunków ich przyznawania.

Program „Czyste Powietrze” jest polskim programem, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza w budynkach mieszkalnych. Program skierowany jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych budynków, którzy chcą przeprowadzić inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej swoich nieruchomości.

Główne założenia programu „Czyste Powietrze” obejmują:

 1. Termomodernizację budynków – poprawę izolacji termicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację dachu, docieplenie ścian, a także modernizację systemów grzewczych.
 2. Wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne, takie jak pompy ciepła, piece na biomasę czy kotły kondensacyjne.
 3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) – instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy instalacji solarno-geotermalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.
 4. Rekuperację – montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, które umożliwiają efektywne wentylowanie pomieszczeń i odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego.
 5. Demontaż starych, nieekologicznych pieców oraz likwidację zanieczyszczeń powietrza w budynkach.
 6. Program „Czyste Powietrze” oferuje różne formy wsparcia, takie jak dotacje, kredyty preferencyjne, pożyczki ratalne czy bezzwrotne środki finansowe. Wysokość dostępnej pomocy finansowej zależy od rodzaju inwestycji oraz kwalifikujących się kosztów. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz inne instytucje współpracujące.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Przez modernizację budynków i zastosowanie bardziej efektywnych rozwiązań energetycznych program przyczynia się do oszczędności finansowych dla właścicieli nieruchomości oraz korzystniejszego dla środowiska miejsca do życia.

Program „Czyste Powietrze” oferuje narzędzia, w tym kalkulatory, które pomagają ocenić szacunkowe koszty inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej i jakości powietrza w budynkach. Te kalkulatory pomagają wnioskodawcom wstępnie oszacować koszty, jednak ostateczne koszty będą uzależnione od wielu czynników, takich jak rodzaj inwestycji, lokalizacja, rozmiar budynku itp.

Aby skorzystać z kalkulatora kosztów w ramach programu „Czyste Powietrze”, możesz odwiedzić oficjalną stronę internetową programu lub stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Tam znajdziesz narzędzia online, które umożliwią Ci wprowadzenie danych dotyczących Twojego budynku i planowanych prac modernizacyjnych, a następnie otrzymasz szacunkowe koszty tych prac.

Pamiętaj, że kalkulatory kosztów są jedynie narzędziami pomocniczymi i podają orientacyjne wartości. Ostateczne koszty inwestycji zostaną ustalone na podstawie szczegółowej analizy i kosztorysu przygotowanego przez specjalistów związanych z programem „Czyste Powietrze”. Ważne jest również skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami lub doradcami, którzy będą mogli udzielić Ci szczegółowych informacji na temat kosztów i dostępnych form wsparcia w ramach programu.

W ramach programu „Czyste Powietrze” możliwa jest wymiana starych i nie ekologicznych pieców na bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze. Wymiana pieców ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wymiana pieców w ramach programu „Czyste Powietrze” może obejmować różne rodzaje instalacji grzewczych, takie jak:

 1. Pompy ciepła – wykorzystują energię z odnawialnego źródła, jakim jest powietrze, woda czy grunt, do ogrzewania budynku.
 2. Piece na biomasę – działają na biomasę, czyli paliwo pochodzenia organicznego, takie jak drewno, pelety, wióry itp.
 3. Kotły kondensacyjne – są bardziej efektywne niż tradycyjne kotły, wykorzystując ciepło skraplających się spalin do podgrzewania wody.
 4. Inne nowoczesne rozwiązania grzewcze dostosowane do specyfiki budynku i potrzeb wnioskodawcy.

Wymiana pieców w programie „Czyste Powietrze” może być objęta dotacją lub innymi formami wsparcia finansowego, co może znacznie obniżyć koszty inwestycji. Wysokość dostępnej pomocy finansowej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pieca, koszt inwestycji, kwalifikujące się koszty oraz zasady programu obowiązujące w danej chwili.

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” i wymienić piec, warto zapoznać się z oficjalnymi informacjami na temat programu udostępnionymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub inne instytucje zarządzające programem. Tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące warunków, procedur, dokumentów i dostępnych form wsparcia finansowego związanych z wymianą pieców w ramach programu.

Program „Czyste Powietrze” obejmuje również wsparcie finansowe dla instalacji solarnych w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków. Instalacje solaryczne, takie jak panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne, pozwalają na wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

W ramach programu „Czyste Powietrze” możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego, takiego jak dotacje, kredyty preferencyjne, pożyczki ratalne, na instalację solaryczną. Wysokość dostępnej pomocy finansowej zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj instalacji, moc zainstalowanych paneli czy kolektorów, koszt inwestycji oraz zasady programu obowiązujące w danym czasie.

Panele fotowoltaiczne wykorzystywane są do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Dzięki nim można nie tylko zaspokajać część lub całe zapotrzebowanie na prąd w budynku, ale także przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Kolektory słoneczne służą do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Wykorzystuje się je przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej, ogrzewania pomieszczeń lub wspomagania systemów grzewczych.

Aby skorzystać z możliwości uzyskania wsparcia finansowego na instalacje solaryczne w ramach programu „Czyste Powietrze”, warto zapoznać się z oficjalnymi informacjami na temat programu udostępnionymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub inne instytucje zarządzające programem. Tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące warunków, procedur, dokumentów i dostępnych form wsparcia finansowego związanych z instalacjami solarycznymi w ramach programu.

Czy faktury są wysyłane pocztą?

Faktury wysyłane są pocztą tradycyjną na podany w umowie adres oraz drogą elektroniczną.

Na jaki adres mailowy należy wysyłać wiadomości?

Wiadomości należy kierować na adres: bok@energyhousesolutions.pl

W jaki sposób można odstąpić od umowy?

Aby odstąpić od umowy należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej www.energyhousesolutions.pl w zakładce „Formularze i Dokumenty”

Gdzie znajdują się Ogólne Warunki Umowy?

Ogólne Warunki Umowy znajdują się na naszej stronie www.energyhousesolutions.pl w zakładce „Formularze i Dokumenty”